To byďż˝a fatalna dla mnie noc !!!

ďż˝

Ile razy podczas jednej nocy mo�na budzi� si� z wielkim b�lem kolana, ile razy mo�na wstawa�, by nasmarowa� sobie kolanko?
Na szcz�cie kupi�am wczoraj w aptece ma�� Diclofenacum Fastum, t� sam�, kt�r� tak ostatnio cz�sto w TV reklamuj�.
Trudno powiedzie�, czy rzeczywi�cie jest taka rewelacyjna, dopiero j� od wczorajszego wieczoru ( i przez noc) zastosowa�am.
Wydaje mi si�, �e b�l nieco popu�ci�, co nie znaczy, �e ca�kowicie odst�pi�, musz� poczeka� na to kilka dni, gdy� t� ma�� trzeba stosowa� (kilka razy dziennie!) co najmniej przez 7 dni, ale nie d�u�ej ni� dwa tygodnie. Daj� wi�c szans� tej ma�ci, a sobie daj� czas, Tylko jedno jest pewne: jestem ca�kowicie niewyspana. Straszne jest to, gdy z jednej strony tak okropnie w nocy chce si� spa�, a z drugiej strony b�l na to nie pozwala.
Nawet podejrzewa�am, �e rano obudzi mnie bia�o�� za oknem, albo co najmniej opady �niegu, a tu niespodzianka, za oknem �wieci pi�kne s�onko, aczkolwiek pogoda jest raczej mro�na, czemu nie nale�y si� za bardzo dziwi� , wszak� tak� mamy por� roku.

A co w polityce sďż˝ychaďż˝? Ano rzďż˝d okropnie siďż˝ jednak boi gniewu ludu, bo gmach Sejmu zostaďż˝ otoczony kordonem policji, a stojďż˝cy pod budynkiem Sejmu manifestujďż˝cy, si�� zostali przesuniďż˝ci poza barierki. Czegoďż˝ takiego w ostatnich latach nie byďż˝o, to nie jest demokratycznie zapewnione prawo do demonstracji.ďż˝ Tylko….. ďż˝e nie tak dawno, jeszcze zanim Pis doszedďż˝ do wďż˝adzy, obecna pani premier zapewniaďż˝a, ďż˝e Pisďż˝ nďż˝ iďż˝ gďż˝ dďż˝ yďż˝ nie bďż˝dzie zakazywa�� do demonstracji iďż˝ nďż˝ iďż˝ gďż˝ dďż˝ y�� nie wyprowadzi policjiďż˝ przeciwko demonstrantom.
Tak m�wi�a, ale przecie� wszyscy wiedza, �e ona po prostu podobnie jak i pozostali pisowcy k�amali, k�ami� i b�d� k�ama�.
Takie maja odgďż˝rne przesďż˝anie od „Naczelnika” kďż˝amaďż˝ rano, we dnie i w nocy. A to, co kiedyďż˝ opowiadali, gdy byli opozycjďż˝, juďż˝ siďż˝ zdezaktualizowaďż˝o.

Tragiczna wiadomo�� dotar�a do nas z Berlina, gdzie zamachowiec zamordowa� najpierw polskiego kierowc�, a potem t� jego ci�ar�wk� wjecha� w Bo�onarodzeniowy jarmark, rani�c wiele os�b, z tego 12 os�b zgin�o na miejscu.
Bo�e! co si� z tym �wiatem dzieje.
Niektďż˝rym Allach kaďż˝e zabijaďż˝, innym Samozwaďż˝czy Prorok kaďż˝e nienawidziďż˝ i niszczyďż˝ swoich wspďż˝ziomkďż˝w wedďż˝ug jego prywatnego widzimisiďż˝ …….
Czy to kiedy� si� sko�czy???

Nie mog� ju� nawet ani s�ucha�, ani pisa� o tych wszystkich okropno�ciach, bo ostatnio zrobi�am si� przez to bardzo nerwowa, co objawia si� we wzmo�onej liczbie wypalonych przeze mnie papieros�w.
Ju� nawet sama nie wiem, czy blisko�� �wi�t tak naprawd� mnie cieszy???
Szukam „zapomnienia” w moich Pokemonach, chociaz teraz zďż˝apanie jakiegokolwiek stworka jest coraz trudniejsze.
Wczoraj osiďż˝gnďż˝am juďż˝ 30 level, czyli teraz bďż˝dďż˝ musiaďż˝a bardzo dďż˝ugo czekaďż˝ na „awans” doďż˝ nastďż˝pnego poziomu, bo teraz potrzebujďż˝ aďż˝ 500 000 punktďż˝w XP, czyli, bardzo, bardzo duďż˝o.

Mi�ego wtorku